Moki Bean Soup Mix

1.0 lb
$ 5.50

1 pound bag of Moki Bean Soup Mix from Adobe Milling; Anasazi. Bolitas, Lima, Kidney, Northern Beans, Pintos and split green and yellow peas.